حداقل 6 حرف. برای امنیت بیشتر ترکیبی از حروف و اعداد باشد.